Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland.


Kulturdepartementet har i slutten av september 2017 sendt ut et høringsnotat med forslag til nytt lovverk og endrede tilskuddsordninger for trossamfunnene.

Slår sammen tre lover                                                                                                                                                                                                                                       Kulturdepartementet som har ansvar for tros- og livssynssamfunnene, ønsker en samlet revisjon av hele lovgivningen for tros- og livssynssamfunn.
– Høringsforslaget er en oppfølging av regjeringsplattformens løfte om å utarbeide en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn. Å samle de tre lovene som i dag finnes på feltet i én felles lov vil i seg selv være et vesentlig grep for forenkling og likebehandling, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
Det er de gjeldende tre lovene, kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven, som da skal oppheves og erstattes av en felles lov. Samtidig videreføres en særskilt lovgivning med et eget lovkapittel med rammebestemmelser for Den norske kirke.

15-års grense
Departementet foreslår at en ny kirkelov har 15 års aldersgrense for at et trossamfunn kan søke om tilskudd for personen. Det blir således et skille mellom trossamfunnets egne krav og interne regler til medlemskap – og hvem staten regner som berettiget til å søke om tilskudd for.
Den nye loven vil da ikke lenger regulere barns tilhørighet til tros- og livssynssamfunn. Den norske kirke vil da måtte, på linje med andre tros- og livssynssamfunn og uten hjemmel i lov, fastsette egne regler for medlemskap og tilhørighet.
Enklere om vigselsretten
Ordningen med vigselsrett for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn mener departementet bør fortsette som i dag. Men for å ha vigselsrett må trossamfunnet være registrert og ha minst 500 tilskuddstellende medlemmer over 15 år.
Som et ledd i likebehandling og forenklinger foreslås det at stedlig avgrenset vigselsrett avvikles og at den som blir godkjent som vigsler, etter loven bør kunne foreta vigsel i hele landet.

Kun penger fra Staten
Departementet foreslår å fjerne tilskuddsordningen fra kommunene til menighetene, og at hele tilskuddet utbetales samlet fra staten til trossamfunnet. Støtten blir da bli utbetalt som et
kronebeløp per medlem, med krav om medlemslister påført fødselsnummer for hvert medlem. Reguleringsgrunnlaget for støtten er statens bevilgninger til Den norske kirke.

Pinsebevegelsen i Norge
I tillegg foreslås kravet om at et trossamfunn må ha minst 500 medlemmer over 15 år for å kunne  motta støtte. Av i alt 783 samfunn som mottok støtte i 2016, var det 660 tros- og livssynssamfunn som hadde færre enn 500 medlemmer over 15 år. Den samlede offentlige støtten til disse, svarer til om lag 16 prosent av den offentlige støtten til alle tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Departementet går ut fra at likeartede trossamfunn som hver for seg har færre enn 500 medlemmer over 15 år, vil kunne tilpasse seg kravet ved at de samordner seg organisatorisk eller blir med i en sammenslutning. Dette vil sterkt berøre blant annet pinsemenighetene og flere frie evangeliske forsamlinger.
Departementet foreslår dessuten at alle oppgaver knyttet til forvaltningen av tilskuddsordningen utenom Den norske kirke, legges til en egen enhet ved ett fylkesmannsembete. Dette blir da et nasjonalt kompetansemiljø med styrket faglige og administrative funksjoner, så som muligheten for tettere kontrollrutiner.

Må svare før nyttår
Andre saksområder som drøftes i høringsnotater er blant annet gravferdsordningen, bortfall av tilskudd til religionsopplæring og retten til fri ved religiøse høytider. Alle forslagene fra
departementet er nå på høring, før så departementet fremmer saken med lovendringer i Stortinget. Høringsfristen er satt til den siste dagen i 2017. Alle tilskuddsberettigede pinsemenigheter er i utgangspunktet høringsinstanser. Men vi tror Pinsebevegelsen er best tjent med å samle synspunktene fra menighetene i Pinsebevegelsens Lederrådet – for deretter å fremme våre samlede synspunkter gjennom høringsuttalelse fra Norges Kristne Råd. Hvis dere har bidrag til høringen, send gjerne en kortfattet uttalelse til
post@pinsebevegelsen.no og merk uttalelsen «Høring2017».

Høringsnotatet som er på 230 sider, kan lastes ned fra departementets nettside.

Beredskapsplan
Særlig kravet om 15 år for å bli berettiget tilskudd og kravet om 500 medlemmer i menigheten over 15 år) for å få tilskudd, berører våre menigheter sterkt. Hvis loven går uendret igjennom på disse punktene, vil de fleste menighetene ikke lenger få støtte. Dette ville etter vårt skjønn være sterkt urimelig og diskriminerende. Uavhengig av hva resultatet blir, vil Lederrådet utarbeide en beredskapsplan hvis verste tenkelige scenario blir det endelige resultatet. Mulig kan en tilsvarende overbygning som vi har organisert skattefradragsordningen (PSGS), være en vei å gå. Men dette vil vi komme tilbake til. Forøvrig vil vi ha en samtale om denne mulighet på Samtaleforum mandag 4. juni 2018 kl.16.00.


Sigmund T. Kristoffersen
Leder

tilbake